အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုမွ ဥပေဒ ျဖစ္လာပံု (By Lester David )

ေဆာင္းပါးရွင္ လက္စတာေဒးဗစ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင္႕ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရပ္မ်ားကိုအထူးျပဳရ်္ စာအုပ္ ၁၂ အုပ္ႏွင္႕ေဆာင္းပါး ရာေပါင္းမ်ားစြာေရးသားခဲ႕ေသာ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ခုခ်င္းတြင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင္႕အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ဘ၀ကို ၾသဇာေညာင္းေစမည္႕ဥပေဒမ်ား အျဖစ္ တည္ရွိမည္႕ ဥပေဒၾကမ္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို တင္ျပေလ႕ရွိသည္။ထိုသုိ႕တင္ျပသည္႕အထဲမွ အမ်ားစုမွာ ဥပေဒ ျဖစ္မလာၾကပါ။၉၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒၾကမ္းေပါင္း ၄၀၈၀မွ်တင္သြင္းခဲ႕ၾကသည္။သို႕ရာတြင္ ၁၉၈၆ ခု၊ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ရက္ေန႕တြင္ ယင္းလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္၌ ဥပေဒျဖစ္လာသည္႕ ဥပေဒၾကမ္းေပါင္း ၆၆၄ ခုမွ်သာရွိသည္။ဥပေဒၾကမ္း ၁၇ ခုတင္သြင္းလွ်င္ တစ္ခုႏႈန္းမွ်သာ ဥပေဒအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိခဲ႕သည္။

ကြန္ကရက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရာ၌ ကြန္ကရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္မွသာ တင္သြင္းႏိုင္သည္။တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာႏွင္႕ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈတိုးျမွင္႕သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥျဖစ္ပါက ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ စရ်္ တင္သြင္း၇သည္။လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ လႊတ္ေတာ္စာေရး၏ စားပြဲေပၚရွိစာပံုးထဲသို႕ သူ၏ဥပေဒၾကမ္းကုိထည္႕ေပးလိုက္ရံုသာျဖစ္သည္။ဆီးနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကား ဥပေဒႏွင္႕ဆိုင္ေသာ အဆိုတစ္ခုကိုတင္သြင္းလိုပါက ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္က်င္းပေသာေန႕ရက္တြင္ “မနက္ပိုင္းအခ်ိန္” ဟုေခၚေသာ ေန႕စဥ္သတ္မွတ္ထားသည္႕ အခ်ိန္၌ မိမိတင္သြင္းလိုေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႕တကြ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရသည္။

ရရွိေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လက္ခံရရွိသည္႕ အစီအစဥ္ အတုိင္း အမွတ္ေရးထိုးျပီး အစိုးရပံုႏွိပ္တုိက္သို႕ပို႕ေပးသည္။ေနာက္တစ္ေန႕ မနက္တြင္ ထိုဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို မိတၱဴပြားျပီး ရရွိသည္။ထိုနည္းျဖင္႕ H.R 22 သည္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ေရာက္ ၂၂ ခုေျမာက္ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္သည္။S.50 သည္ ၅၀ ခုေျမာက္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ေရာက္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္သည္။

ယေန႕အခါ ဥပေဒၾကမ္းအမ်ားစုသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွလာတတ္သည္က မ်ားသည္။စီးပြားကုန္သြယ္ေ၇းႏွင္႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အလုပ္သမား သမဂမ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႕ လူမႈအခြင္႕အေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္ျပဳသူမ်ားႏွင္႕ အျခားေသာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစိတ္ပါ၀င္စားေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းေစလိုလွ်င္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားၾကရသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မိမိတို႕မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပသ၁နာမ်ား ေျပလည္ရန္အလို႕ငွာ ဥပေဒၾကမ္းေရးသားတင္သြင္းႏိုင္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင္႕အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွ အမတ္ဦးေရသံုးပံုႏွုစ္ပံု၏ မဲဆႏၵျဖင္႕သာ ဥပေဒျဖစ္လာႏိုင္သည္။ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သို႕မဟုတ္ ဆီးနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာပါက စိစစ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းရပ္ႏွင္႕ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေကာ္မတီအားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက တာ၀န္ေပးအပ္ေလ႕ရွိသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ကိုေကာ္မတီႏွင္႕ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားက ဒိုင္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေလ႕ရွိေလ႕ရွိၾကသည္။ယင္းတို႕သည္ ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို  စိစစ္သံုးသပ္လ်က္အျပန္အလွန္ၾကားနာေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ျပန္လည္တင္ျပေလ႕ရွိသည္။

ဥပေဒၾကမ္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါတီၾကီးႏွစ္ရပ္စလံုးမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖင္႕ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည္။ဥပေဒၾကမ္းၾကားနာ ေဆြးေႏြးတင္ျပပြဲ၌ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းရပ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ သက္ေသမ်ား၊အစိုးရဌာနမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႕ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစညး္မ်ားမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႕ရွိသူမ်ားလည္းတက္ေရာက္ေလ႕ရွိသည္။ေယဘုယ် အားျဖင္႕ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ၾကားနာစစ္ေဆးရာသို႕ ျပည္သူအမ်ားတက္ေရာက္နားေထာင္ခြင္႕ေပးသည္။မၾကာခဏဆိုသလိုပင္သတင္းစာႏွင္႕ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တို႕မွလည္း သတင္းေရးသား၇ိုက္ကူးထုတ္ျပန္ေပးေလ႕ရွိသည္။

ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားျပီးစီးသြားေသာအခါ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသည္ ထုိဥပေဒၾကမ္းအေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ထို႕ေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းတို႕အတြက္ လုပ္ထုံးစဥ္လာအတိုင္း စည္းကမ္းႏွင္႕အညီျပဳျပင္ေရးသားေပး၏။အခ်ိဳ႕ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီလက္ထဲ၌ပင္ ပ်က္ပ်ယ္သြားလ်က္ ဖိုင္တြဲသိမ္းဆညး္ထားျခင္းခံရသည္။အေၾကာင္းမွာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ထုိဥပေဒၾကမ္းသည္ ဥပေဒျဖစ္ႏိုင္ေသာ အလားအလာနည္းသည္။သို႕မဟုတ္ လံုးလံုးမရွိ ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင္႕ျဖစ္သည္။အခ်ိဳ႕ဥပေဒၾကမ္း မ်ားကား ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင္႕ျဖစ္ေစ၊လက္ခံရန္အတြက္သံုးသပ္ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင္႕ျဖစ္ေစလႊတ္ေတာ္သို႕ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိမူ အစအဆံုးျပန္ေရးျပီးမွ ေထာက္ခံတင္ျပေပးေလ႕ရွိသည္။ထို႕ေနာက္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုသည္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျပည္႕အစံုပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀းသို႕ေရာက္ရွိသြားသည္။ထိုေကာ္မတီစံုညီ အစည္းအေ၀းကလညး္ လက္ခံလွ်င္လက္ခံသည္။သို႕မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားလိုအပ္ပါက ထပ္မံျဖည္႕စြက္ျပီး စစ္ေဆးျပီးမွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊သို႕မဟုတ္ ဆီးနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးလက္ခံရန္ေပးပုိ႕ေလ႕ရွိသည္။

ေကာ္မတီလက္ထဲသို႕ ေရာက္လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို သက္ဆိုင္ရာျပကၡဒိန္ဇယား အစီအစဥ္တြင္ ဆီေလ်ာ္သလို ထည္႕သြင္းျပီး ေဆာင္ရြက္သည္။ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပကၡဒိန္ဇယား ငါးမ်ိဳး ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုျပကၡဒိန္ အစီအစဥ္မွာ ေငြေၾကးႏွင္႕စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင္႕သက္ဆိုင္ျပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီစံုညီက လက္ခံစဥ္းစားေပးရသည္။ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျပကၡဒိန္အစီအစဥ္မွာ အမ်ားျပည္သူတို႕ႏွင္႕သက္ဆိုင္သည္႕ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအားလံုးကုိ လက္ခံစိစစ္ေပးသည္။ပုဂၢလိကျပကၡဒိန္ အစီအစဥ္မွာ အစိုးရထံသို႕ တစ္ဦးခ်င္းက တင္ျပေသာ ေထာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင္႕ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊ေျမယာလြဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားေပးသည္။သေဘာတူ ျပကၡဒိန္အစီအစဥ္မွာ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အလြယ္တကူလက္ခံျပဌာန္းေပးႏိုင္မည္႕ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားေပးသည္။ႏႈတ္ပယ္ေရးျပကၡဒိန္အစီအစဥ္မွာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကုိ ေကာ္မတီမွ ႏႈတ္ပယ္ရုပ္သိမ္းရန္အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ေရးသားျပဳစုေပးသည္။

အဓိကဥပေဒၾကမ္းၾကီးမ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾသဇာၾကီးမားသည္႕ နညး္လမ္းေကာ္မတီ ဟူေသာအဖြဲ႕ထံ၌ ထိုဥပေဒၾကမ္းကုိေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္အတြက္ နညး္လမ္းေတာင္းခံျပီး ခြင္႕ျပဳခ်က္ယူရသည္။ထိုနည္းလမ္းကုိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လံုးက သေဘာတူလက္ခံရျပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြက္ အခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္ႏွင္႕အတူ စည္းကမ္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ေပးသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း စည္းကမ္းေကာ္မတီ ဟူရ်္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ရွိသည္။သို႕ေသာ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာကဲ႕သို႕ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပရာ၌ စည္းကမ္းကန္႕သတ္ခ်က္ကို ခ်ျပီးမေပးေခ်။မ်ားေသာအားျဖင္႕ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အထက္လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျပီးမွ လက္ခံခြင္႕ျပဳေလ႕ရွိသည္။အထက္လႊတ္ေတာ္ က်င္းပရာ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္ ဟူျပီး သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္၌ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုခုကို ေဆြးေႏြးခြင္႕ျပဳရန္ အဆိုတင္သြင္းႏိုင္သည္။အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးေသာအခါ အကန္႕အသတ္မထားေခ်။ထို႕ေၾကာင္႕ ဥပေဒႏွင္႕စပ္လ်ဥ္းေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးမလုပ္ႏိုင္ေစရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တမင္ စကားေၾကာရွည္ျပီး တာဆီးေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင္႕ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အမတ္မ်ား၏ငါးပံု လွ်င္ သံုးပံု သေဘာတူမွသာလွ်င္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခြင္႕ကို ရပ္ဆိုင္းေစႏိုင္သည္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ခုက လက္ခံဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းတိုင္းကို အျခားလႊတ္ေတာ္တစ္ခုသို႕ေပးပို႕ရသည္။လက္ခံ၇ရွိေသာ က်န္လႊတ္ေတာ္က ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို အေျပာင္းအလဲမရွိပဲ လက္ခံမွသာ အတည္ျဖစ္သည္။အကယ္ရ်္ ျပင္ဆင္ျခင္း ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားရွိပါက ထိုဥပေဒၾကမ္းကိုမူလ လႊတ္ေတာ္သို႕ ျပန္လည္ေပးပို႕ရသည္။ထိုအခါ ဥပေဒၾကမ္းေပၚတြင္ ကြဲလြဲျခားနားခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး၏ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က်င္းပျပီး ေျပလည္ေအာင္ ညွိႏိႈင္းရသည္။ထို႕ေနာက္တြင္မွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွင္႕ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးသို႕ ထပ္မံေပးပို႕ျပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို  လက္ခံရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရသည္။

လက္ခံဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို စကၠဴအေခ်ာေပၚတြင္ ပံုႏွိပ္ျပီးေနာက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွင္႕ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ တို႕က လက္မွတ္ေရးထိုးရသည္။ထို႕ေနာက္ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ သို႕ေပးပို႕ရသည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ကလက္မွတ္ေရးထိုးျပီးစီးခ်ိန္တြင္ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ အမ်ားလိုက္နာ၇မည္႕ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ ျဖစ္လာေလသည္။

(သန္းစိန္သန္း ဘာသာျပန္သည္။ လင္းေရာင္ျခည္ USA ၁၉၉၀ ခု၊မတ္ လ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s